65. al-Qāsim b. Muḥammad b. Ayyūb b. Shammūn

Back to book

65 - القاسم بن محمد بن أيوب بن شمون. كان من وجوه الشيعة، لكن لم يرو شيئا.


65 – al-Qāsim b. Muḥammad b. Ayyūb b. Shammūn. He was from the noteworthy of the Shīʿa, however he did not narrate anything.