Kitāb al-Ḍuʿafāʾ

Book 2, Chapter 4

Aḥmad b. Rashad b. Khuthaym
1 Ḥadīth